Pages

Friday, December 4, 2015

Korras nagu Norras?

5. novembril pakkisime me, kuus Tartu mobiilset kontaktnoorsootöötajat, kohvrid, et üheskoos külastada kolleege Norras, täpsemalt öeldes Oslos. Reisi eesmärgiks oli luua suhteid partnerorganisatsioonidega ning koguda infot toimivate meetodite kohta inimkaubanduse preventsioonis.
Inimkaubanduse probleem on Eestis järjest enam pead tõstmas, näeme ja kuuleme seda ka oma igapäevases töös suheldes riskioludesse sattunud noortega. Seetõttu tundsime ka vajadust teadmisi antud teema kohta täiendada. Kokku kohtusime Oslos esindajatega neljast organisatsioonist: Nadheim, Pro Sentret, Freethem ja Uteseksjonen. Saime teada, et mitmed Oslo organisatsioonid on tegelenud  inimkaubanduse preventsiooni ja ohvrite abistamisega juba aastakümneid. Esimesed organisatsioonid asutati juba 1960ndatel. Seega on nende kogemus antud valdkonnas märkimisväärne ning tehtavat tööd on jõutud arendada oluliselt kõrgemale tasemele kui Eestis.
Esimene organisatsioon, mida külastasime, oli Nadheim - Justiitsministeeriumi rahastatud organisatsioon (asutatud u 30 aastat tagasi), kus tegeletakse erinevate haavatavate sihtgruppidega (aktiivsed ja endised prostituudid, sõltlased, psüühikahäirega inimesed, HIV-kandjad jt). Tutvusime nende meetodiga kaasata praegusi ja ka endisi prostitutsiooniga tegelevad isikuid (vanus ja sugu määratlemata) ühiskonnaellu, pakkudes neile informatsiooni tervise hoidmisest, suunamist õigusabile ning kohta, kus kohtuda. Rõhutati ka turvatunde ja inimliku hoolivuse pakkumist. Kolleegid jagasid meiega emotsioone ja murekohti, mis on üles kerkinud seoses põgenikekriisiga. Enim murettekitav sihtgrupp on Nigeeriast sisserännanud naised, kes enamasti on antud olukorras inimkaubitsejate tegevusse sattumise tagajärjena. Tehakse tihedat koostööd ka politseiga, et leida olukordade tõelised põhjustajad ja mitte karistada kurjategijate ohvriks sattunuid. Tõdeti, et iga juhtum on omanäoline ja üldistuste tegemist erinevate osapoolte suhtes püütakse vältida.

Järgmiseks käisime külas Uteseksjoneni kolleegidel. Kuna kõik organisatsioonid asusid üksteisest maksimum 2 km kaugusel, oli tõesti tunne, et astud majast majja, busse vm sõiduvahendeid vahepeal kasutama ei pidanud, kõik asutused asusid kesklinna piirkonnas.
Oli meeldiv üllatus, kui meid võttis vastu 3 meesterahvast, kes kõik väga entusiastlikult rääkisid nii oma tööst kui ka kolleegidest, kelle seas, muideks, pidavat olema veel palju meesterahvaid. Sooline võrdõiguslikkus on nende organisatsioonis tagatud, tõdesime rõõmsalt.
Uteseksjonen on erinevaid sotsiaalseid teenuseid pakkuv organisatsioon (asutatud 1969.a.), mille üheks põhitegevuseks on väljatöö Oslo tänavatel, sihtgrupiks riskioludes elavad noored. Seoses põgenikekriisiga on nende tegevusel ka suur osakaal inimkaubanduse ohvritega tegelemisel. Koostöö Uteseksjoneniga seisnes eelkõige tänavatöö e. väljatöö kogemuste jagamisel - sihtgrupi märkamine, võrgustiku ja tugispetsialistide kaasamise põhimõtted, väljatöötaja rolli määratlemine, rollist tulenevate piiride hoidmine jms.
Kohtumine Uteseksjonenis

Meid võttis lahkelt vastu ka asutus nimega Pro Sentret. See on 1983. aastal asutatud organisatsioon, mis pakub avatud keskuse teenust naistele ja/või meestele, kes on hetkel prostitutsiooniga seotud või olnud seotud  varasemal ajal. Ja ka neile, kes on sattunud inimkaubanduse ohvriks. Teenus hõlmab endas avatud keskust, individuaal- ja väljatööd. Rahastus nende tegevusele tuleb nii Oslo linnalt kui Norra riigilt. Keskuses töötab 24 lepingulist töötajat, keda toetab kõrvalt umbes sama suur hulk vabatahtlikke.
Avatud keskus (asukohaga kesklinnas) on koht, kuhu saab sisse astuda, et valmistada endale süüa, käia pesemas või veeta niisama aega vesteldes teiste naiste või asutuse spetsialistidega. Väljatöö teenuse raames liiguvad kaks spetsialisti õhtusel ajal  tänaval, kutsudes naisi, kes enda teenuseid avalikult tänaval pakuvad, keskusesse. Neile jagatakse infomaterjale ning erinevaid kaitsevahendeid. Väljatööd tehakse eelkõige linnaosades ja tänavatel, kus haavatavat sihtgruppi kohtab rohkem kui mujal. Ka Pro Sentret kolleegid mainisid suure murekohana  Nigeeriast sisserännanud naisi, aga ka mustlaste kogukonda ja ida-euroopa noori naisi. Kiirelt kasvava sihtgrupina toodi välja ka noored bi- ja või homoseksuaalsed mehed. Noorte meeste prostitutsiooni näevad nad enda asutuse kogemusel eelkõige tulemusena ühiskonna normide muutustele aga ka põgenikekriisile. Selle sihtgrupiga on nende kogemused kõige kesisemad ning toodi välja, et nad tunnevad muret, kas spetsialiste (sh politsei), kes teaks, kuidas õigesti edasi toimida, on Oslos piisavalt.
Viimasena kohtusime Freethem’i esindajatega. Freethem on mittetulunduslik vabatahtlike organisatsioon, mis kaasab noori inimkaubanduse vastasesse ühendusse ja tegevustesse. Tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga, millel on harud mitmes erinevas riigis. Tegevus on ennetuspõhine - jagatakse informatsiooni erinevate ürituste ja flaierite kaudu, koolitatakse noortegruppe, kes omakorda koolitavad edasi teisi noori, kirjutatakse artikleid ja korraldatakse erinevaid väiksemaid ja suuremaid üritusi kohalikes keskustes. Meie koostöö seisnes nende metoodika ja teadmistega tutvumisel - kuidas kaasata sihtgrupi noori ennetamaks inimkaubanduse ja sellega seotud tegevuste ohvriks langemist ning milliste meetodite abil teha informatiivset ennetustööd.
“Korras nagu Norras ei kõla minu jaoks enam samamoodi nagu varem, sest igalpool on omad teemad, mis nõuavad tegelemist ja tähelepanu”, tõdes Oliver. Norras tehtav töö jättis meile väga sügava mulje. Nägime mitmeid inimesi, kes on panustanud oma töö ja elu just inimkaubanduse ohvrite tuleviku paremaks tegemisele. Töös on võrgustikud, kes töötavad selle nimel, et järjest rohkem inimesi (naised, mehed, noored ja vanemad) saaks prostitutsiooniringist välja või oskaks ära tunda märke, kui nendega manipuleeritakse, eesmärgiga nende ekspluateerimise pealt raha teenida. Panustatakse tugevalt info jagamisele, otsesele preventsioonitööle. Kuna meil on Eestis veel väga vähe organsatsioone (tervitame MTÜ Eluliini) , kes antud teemaga tegelevad, siis tundsime Oslo kolleegide  juba tehtud töö ees aukartust ja ka motivatsiooni teha Eestis selles valdkonnas midagi paremaks. Mobiilsete kontaktnoorsootöötajatena  on meie otseseks sihtgrupiks noored, kes viibivad palju avalikus linnaruumis, aga ka kõik teised sotsiaalselt haavatavad inimesed, keda oma tööd tehes märkame.

Loe projekti kohta lähemalt: http://www.taheklubi.eu/KAHEPOOLSED-SUHTED


Heidi Hansar
Tähe noorteklubi  Mobiilne kontaktnoorsootöö Koordinaator

Projekti “Teadmiste jagamine riskioludes elavate noorte seotusest inimkaubandusega ” rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi„Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kahepoolsete suhete arendamise fond“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.
Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

Friday, July 17, 2015

Reisisin. Nägin. Õppisin.

Paari kuu tagune reis tõi nii palju elamusi ja mõtteid, et raske on neid ritta panna. Seda enam, et alustada tahaks kaugemalt - ja sellelegi mõtlesin täna pikalt. See oli  liigutav nädal. Liigutav ja mõtlemapanev.
27.-29. mail kohtusid Rootsi suurimas noortekeskuses Eesti, Rootsi ja Saksamaa partnerid, et vahetada strateegia projekti kaudu enda kogukondades toimivaid parimaid praktikaid. Projekti eestvedajaks oli Tähe noorteklubi ning projekt sai teoks tänu Erasmus+ Euroopa Noored programmile.
Esimesel kogemuste vahetuse päeval spetsialistide seltsis istudes, tabasin end ikka ja jälle mõtlemast - kes nad igaüks on, mis  neid siia on toonud, millised muutused neid Rootsis ja Eestis ees ootavad. Mis see on? Kui teaks vastust, kelle tahes kohta: mis tema elu on, milleks ta siia ilma on tulnud, siis teaks temast kõike. Aga seda ei tea kellestki, endast ka mitte. Võib ainult aimata.
Ühest küljest valdas mind ärev tunne, nagu iga uue ja läbiproovimata asjaga, aga teisest küljest päris rahulik, sest kõik see nägi välja nii, et küll ta käima hakkab. On spetsialistid, on noored, on maja – paljude võimalustega maja!
Meenutades seda positiivsust ja kirge, mida spetsialistid jagasid, tuleb kananahk ihule. Ja meel läheb pisut mõruks. Eestlaslik kadedus, ei muud. Inimeste silmad särasid, nende eesmärgiks oli täita missiooni ja järgida väärtuseid, mis üheskoos paika on pandud. Võrdlen seda õhkkonda enda noortekeskusega ning tunnen, kuidas õhk on pisut paksem ja säbrulisem. Mulle tundub, et ühiste väärtuste najal töötamine muudab organisatsioonid palju selgemini tajutavamateks ja töö kvaliteedi ühtlasemaks. Üleüldse muudaks see noorsootöö ühtsemaks. Meil on oma missioon ja me järgime seda omal moel, kuid kas see kiirgab meist välja ja tõstab organisatsiooni esile?
Me kõik teame, mis on need „õiged“ väärtused, millele me enda töös PEAKSIME iga päev tuginema – kui paljud meist neile väärtustele aga iga päev mõtlevad? Kuidas me kasvatame “enda” noori nende väärtuste järgijaiks? Kas meie noored oskavad sõnastada väärtusi, mida enda tööga luua püüame?
Pean silmas siinkohal hingelisi väärtusi. Nähes, kuidas Fryshusetis see toimib ning toetab töötajaid nende valikute ja igapäevatöö juures, usun et see töötaks motivatsiooni hoidjana ka meie ühiskonnas. Vähendades seeläbi kaudselt ka kaadrivoolavust noorteühenduste ridades.

Me räägime palju subjektiivsusest ja sellest, kuidas iga noor on eraldi indiviid. Toetame noorte loovust, julgustades neid mitteformaalsete meetodite kaudu, voolime neist ühiskonnateadlikud kodanikud, keda parimal juhul oleks võimatu tulevikus nimetada süsteeme teenivaks subjektiks. Keda ei saaks taandada tootmisteguriks või nimetada labaselt “inimressursiks”.
Ühe selge tegevusena, mis meid kõigi eelduste kohaselt eesmärgile lähemale viiks, muutmata inimelu statistiliseks üksuseks, võtsime Rootsist kaasa elemente “ühendatud õdede” (United Sisters) meetodikirjeldusest. Iga noor ON indiviid - seega on meie vabas ühiskonnas kõigil vabadus olla “õde”, kes end vähegi meetodiga siduda soovib. Kuulates esitlusel meetodi tulemusi ja häid näiteid juhendajate motivatsioonist ja ühistest väärtustest, ketran muudkui peas, et kuidas küll Eestis, kuidas küll meie enda organisatsioonis seda kõike esile kutsuda. Kuidas panna meie väärtused ja kogu organisatsioon särama nii, et kuma kanduks kaugele, arvestamata riigipiire. Kas on seda tarvis, või saame tagasihoidlikult ja vaguralt, nagu eestlasele kombeks, asja aetud?
Kaasa me selle meetodi võtsime ja projeki lõpuks oleme kogemuse võrra rikkamad, kuidas “õdedele” edasi anda oskusi, tänu millele tõsta nende enesekindlust ja -teadvust, mis vähendaks nende haavatavust, mis omakorda süvendaks projektis osalevate noorte eneseusku.

“Igaüks, keda kohtate, teab midagi sellist, mis teile teadmata. Õppige neilt!”, on öelnud Ilmar Saar. Reisisin. Nägin. Õppisin. Sain suure kogemuse võrra rikkamaks, mõistsin et meie endi häid kogemusi saab muuta veel paremaks.  Tunnen, et oleme õigel teel, peotäis häid näpunäiteid tagataskus, olen täis motivatsiooni ja indu, tegemaks tööd, mis paneb südame kiiremini põksuma.Loe projekti kohta lähemalt: http://www.taheklubi.eu/NowWeMeet-

Marge Hindriks
Tähe noorteklubi
Mobiilne kontaktnoorsootöötaja
EN+ARH_logo_pos_S.jpg               taheka logo.png             EU flag-Erasmus+_vect_POS (1).jpg

Thursday, May 7, 2015

April in my EVS


This month in Estonia has been quite a nice month with a lot of plans since I could start with the project I wanted to do here of “international evenings”.

Since the beginning of the month, I could participate, with one of the youth workers of the organization, in the planning of Roiu youth centre for the month of april. In this planning I could start the international evenings and continue the in all the month of May, using Fridays for that.

Last 17th of April one guy from Georgia (USA) visited us in the youth centre and spoke about his country with youngsters.

Other days we have been playing some games and hoping the good weather come to enjoy the long days going outside.
About Rannu youth centre, I have been sharing time with Aire and Maret, and I have been doing cooking days there with youngsters and eating all together after. Is a good idea for this centre since children they love using the kitchen there and cook, so I really like when is our turn to feel like real chefs.
In other days in Rannu we have made some handicrafts and playing games, which is my most common activity in my volunteer work. I really enjoy these activities!
I enjoy my service and hope to feel really positive emotions and meet with new people during my last months in Estonia.


VeronicaSaturday, April 4, 2015

Roiu - maailma paremaks muutmise paik

Alates novembrist on Roiu noortekeskuses meie igapäevaelu rikastanud projekt "Mina muudan maailma paremaks!" Tänu sellele on noored külastanud mitut Tartumaa noortekeskust ning arutlenud, kuidas saaksime me ise muuta maailma. Millega me siis hakkama saime?

Novembris toimus vestlusring, kus arutlesid noored vallavanema ning noorsootöötajaga töövõimaluste üle Haaslava vallas. Alguses tutvustas vallavanem Priit Lomp valla tööturuga seonduvat statistikat: elanike ja töötajate arvude muutumist, töövaldkondi ja arengusuundi. Noortele oli eriti põnevaks teemaks palk. Kui palju vallavanem ja noorsootöötaja õigupoolest teenivad? See jäi saladuseks, jääb ka edaspidi. Koos arutlesime, milline peab hea töö olema, kuidas võivad noored praegu ja tulevikus tööd leida, miks on vabatahtlik töö kasulik nii praegu kui ka tulevikku arvesse võttes, kuidas ja miks hakata ise ettevõtjaks. Mõnedel noortel on selge siht silme ees, mida nad soovivad tulevikus teha. Hoiame koos pöialt, et eesmärgid ja unistused täituksid!

Detsembris külastasime Anne noortekeskust. Tartu noored olid ette valmistanud põneva etenduse, mis maalis valusa pildi küberkiusamisest. Kas inimesed, kes näivad teisel pool ekraani meeldivad ja sõbralikud, on seda ka päris elus? Keda saame usaldada? Kellelt saaksime abi? Arutlesime selle üle, kuidas saaksime vähendada küberkiusamist, kuidas hoida oma nutiseadmeid, mida teha, kui Sinu kontole on postitatud ebameeldivaid tekste ja pilte. Seega hoidke oma nutiseadmetel silm peal, ärge andke kellelegi nende paroole ning teavitage kas või noorsootöötajat, kui leiate internetiavarustes midagi kahtlast. 

Eelarvamused. Ebavõrdne kohtlemine. Need ümbritsevad meid pidevalt, kuid kas me ka mõtleme, miks me suhtume endast erinevatesse inimestesse teistmoodi, miks käitume meist erinevate inimestega halvasti? Miks hindame inimesi välimuse põhjal, miks anname hinnanguid ja usume end teadvat kõike inimese mineviku, oleviku ja isegi tuleviku kohta, teades teda vaid 2 minutit? Nende küsimustega läksime jaanuari lõpus Tõrvandi Pere- ja Noortekeskusesse. Leidsime koos, et tegelikult on eelarvamusi ja ebavõrdset kohtlemist võimalik vältida, kui me teeme teadlikult otsuse, et õpime inimest enne tundma, kui tema kohta midagi halba arvama hakkame. Noortel oli palju näiteid selle kohta, kui nende enda eelarvamused on täiesti valeks osutunud. Näiteks nad arvasid, et uus õpilane klassis on ülbe ja ebameeldiv, kuid teda tundma õppides avastasid, et tegu on väga sõbraliku inimesega. Üksteisega viisakalt ja sõbralikult käitumine, jättes kõrvale meie erinevused, mis võivad meie suhteid pingestada, on võib-olla alguses raske, kuid teeb mõlema osapoole elu palju lihtsamaks ja meeldivamaks. 
Kuidas saaksime ise olla sallivamad?

27. veebruaril panime toidukotid autosse ning võtsime suuna Rannu suunas. Kohale jõudes tutvusime kohalike noortega ning õppisime tundma üksteise eripärasid. Ühes mängus pidid noored leidma kellegi, kes on näiteks viimase nädala jooksul oma vanemaid aidanud, toetanud kiusamise ohvrit, teeb regulaarselt sporti, teinud ise midagi tervislikku süüa, osalenud mõne sündmuse korraldamisel. Selgus, et päris paljud noored on neid asju teinud ning selleks, et maailma muuta, saabki alustada just nendest väikestest tegevustest. Selleks, et muuta midagi enda ümber, ei pea olema tingimata vallavanem või Riigikogu liige, maailma muutmine algab ikka iseendast ja sellega saab hakkama igaüks. Kui mõtlesime, mida saaks ja peaks enda juures muutma, mainiti paremini õppimist, rohkem sportimist, perega rohkem koos olemist, kaaslaste kuulamist ja motiveerimist, tervislikumat eluviisi. Need on lihtsad asjad, millest algavad väiksed muutused ning millest võivad kooruda välja suured teod. Ühest tavalisest spordihimulisest noorest võib kunagi saada tunnustatud treener, kes aitab paljudel inimestel tervemalt elada. Ühest praegu kohalikus elus aktiivselt kaasa löövast noorest võib kunagi saada Laulupeo või Eurovisiooni peakorraldaja, miks mitte ka president või Euroopa Inimõiguste kohtu kohtunik. Kunagi pole liiga hilja alustada muutustega. 
Rannu noortekeskus


Projekti „Mina muudan maailma paremaks!“ rahastab Tartumaa Noortefond. Aitäh! 

Monday, March 30, 2015

Näitering räägib loo koolikiusamisest


Minu emotsioonid on laes - me saime näiteringiga etenduse valmis ning käisime  esinemas Elvas Mitteteatrite Festivalil ning Tartu Näitemängude Päevadel. On raske kirjeldada, mida ma tundsin siis, kui istusin helitehniku kõrval pimedas saalis - usaldus, ärevus, hirm, lootus ja tugevus.


Juhendan teist hooaega näiteringi ning kõige tugevamaid tundeid pakuvad just need hetked, mil väikesed näitlejad astuvad lavale, et rääkida üks lugu. Olen kõik lavastused ise kirjutanud ning igasse loosse pannud osa endast - minu väärtushinnangud, minu kogemused, minu lood, minu mõtted, minu mured ja rõõmud..


"Pärast kiusu" sai mõlemalt žüriilt kiita aktuaalse teema käsitlemise eest - koolikiusamine. Lavastus on sündinud näiteringi proovide ajal toimunud vestlusringide tulemusena ning seetõttu on selle etenduse lavastamise periood olnud erilisem kui jõuluetenduse proovid, sest oleme koolikiusamisest rääkinud palju -miks kiusajad kiusavad, kuidas kiusatavad erinevad teistest, kuidas end kaitsta kiusamise eest, kellele usaldada muresid..

Peale esinemist Tartu Näitemängude Päevadel tegid noored mulle kaardi, kus tänasid mind selle eest, et ma olen hea inimene. Ükski tänukiri ega diplom ei saa olla väärtuslikum ega olulisem mulle kui see lihtne kaardike! See läks otse südamesse ja jääb sinna seda soojendama :) 


Soovin, et selle etenduse sõnum jõuaks paljude noorteni - kiusamine ei ole ainus viis koolis ellu jäämiseks. Kiusamine on märk nõrkusest. Kiusajad ei kiusa mitte kiusu pärast, vaid sellepärast et end kaitsta.


Kui sind kiusatakse või sina kiusad, siis räägi sellest kellegagi, keda sa usaldad - olgu selleks siis õpetaja, ema, isa, õde, vend, noorsootöötaja või keegi teine. Koolikiusamine ei tee kedagi tugevamaks. Anna endale võimalus leida lahendus sellele olukorrale!

Soojust, hingelähedust ja üksteise mõistmist soovides,

Riin

Monday, March 23, 2015

Poisteringi poisid käisid metsas !
14-15 märts toimus Roiul Ageorus tradistsioonile Noorte Kotkaste kevadlaager, kus osalesid ka poisteringi poisid Ralf, Karl ja Carl Martin koos juhendajate Elise ja Taaviga. Kahjuks jäid Ken ja Pärtel haigeks ega saanud laagis osaleda.

Tegemist oli väga ekstreemse laagriga, kus ööbima pidi telgis, suures telgis, kus oli ahi ja polnud telgipõhja. Laager algas kogunemisega Sõbrakeskuse juurest. Sinna tuli kokku päris palju poisse. Sealt sõidutas buss meid kuskile linnast välja.

Kohale jõudes tuli natukene ka jalutada, et laagriplatsi jõuda. Õnneks tuli seekord suur Unimog meile vastu ja sai asjad auto peale panna. Platsil juba inimesed siblisid ringi ning osad poisid panid telke üles. Siis tuli meie juurde üks suur kuid tore onu. Tema on Martin, Tartu Noorte Kotkaste instruktor. Just tema meile selle laagri organiseeriski. Martin tutvustas meile meie rühmajuhti Kalevit, kellega koos hakkasimegi endale telgiplatsi otsima ning telki üles panema. Selleks, et telk üles saada on vaja kõiki rühmapoisse. Meid oli kokku 12 ja keegi ei saanud käed taskus kõrvalt vaadata.  Kui telk oli üles pandud saime endale kohad valmis sättida ja rühmajuht rääkis meile ohutusest, kuidas telgis käituda ja olla nii, et õnnetusi ei juhtuks.

Ja siis juba oligi aeg hakata erinevates õppupunktides käima. Õppepunkte oli palju ja uusi teadmisi sai ka päris palju. Näiteks rääkisid Kadi ja Elis meile, kuidas metsas ennast puhtana hoida ja miks see oluline on. Eiko ja Olariga saime aga võsas ragistada ning õppida, kuidas kompassi ja kaarti kasutada. Kõige rohkem jäi meelde soomuki punk. Laagrisse oli kohale toodud BTR, millest rääkisid meile Sass ja Taavi. Me ei olnud mitte kunagi varem sellist soomukit näinud. Nüüd aga teame, mis vahe on tangil ja soomukil. Soomikuga tehti meile platsi peal sõitu ka.
Päris toredad olid ka loodusretk Martiniga ja loogikaülesanded. Me just poisteringis ükskord tegime loogikaülesandeid. Aga toredad olid need ikka, sest need polnud üldse need samad, mida me poisteringis tegime. 
Silver Tamm ehk Noorte Kotkaste peavanem oli ka laagris ja rääkis Noorte Kotkaste missioonist ja visioonist. Olime pildi pealt Silverit juba näinud, nüüd teame, milline ta ka päris elus välja näeb.
Õppepunktides käimist nautisime täiega! Ilm oli mõnusalt kevadine, päike paistis. Hea oli lebotada mati peal ja kuulata, mida põnevat instruktoritel meile öelda on! Igas punktis muidugi ei saanud lebotada. Tuli ikka tegutseda ka! Aga ka tegutsedes oli ilm hea ja päike soojendas :)

Lisaks õppepunktidele oli õhtul ka luuremäng. Luuremängus pidime kaitsma oma lippu ja ära varastama teiste lippe. See oli päris põnev. Väljas oli juba pime ja me olime ühes võistkonnas kahe teise rühmaga. See meile ka saatuslikuks sai. Meil oli käes juba kolm lippu. Ainult üks oli veel puudu, et mäng võita. Siis aga tuli meie pesa juurde üks tüüp, väikesed küsisid, kes ta on? Tema ütles, et ma kaitsen seda pesa. Tegelikult oli ta hoopis vastane ja varastas ära kõik meie lipud. Nii me mängu pähe saimegi. Aga lõbus oli ikka. Eriti põnev oli siis kui läksime luurele ja sattusime kokku tunnimeetsega. Kui Unimog oma tuled põlema pani ja meie olime valguse käes siis tuli hästi kiiresti jooksma hakata. Meie pundist keegi õnneks tunnimeestele jalgu ei jäänud või siis olid meil kiiremad jalad kui tunnimeestel.

Laagris oli veel üks väga lahe ja eriline osa - uute Noorte Kotkaste vastuvõtt. Ka meie saime lõpuks anda tõotuse ja oleme nüüd päriselt Noored Kotkad. Kokku võeti vastu 13 uut Noort Kotkast. Kogu Aegorg oli täis tõrvikuid ja küünlaid. Meie seisime all orus ja teised vaatasid ülevalt. Väga uhke tunne oli!

Öine telgikütmine läks seekord paremini. Keegi ei jäänud öösel magama ja soe oli meil ka. Lahe on öösel ahju kütta. Ilmselt üks mõnusaim osa laagrist. Elis ja Taavi magasid päris väljas telkmantli all. Seal ei ole ahju. Kui me nüüd poisteringi laagrisse läheme siis tahaks ka proovida telkmantli all magada aga niimoodi, et kui külm hakkab siis saab kuskile sooja ikka magama minna.

Söök laagris oli väga hea aga tegelikult oleks tahtnud proovida ise lõkke peal süüa teha. Hügieeni tunnis Elis rääkis, et pesemiseks ja ka söögiks saab vett keeta isegi plastikpudeliga. Tahaks proovida, kas päriselt ka saab teha plastpudeliga vett. Tahaks selle Rootsi katelokiga ka süüa teha, millest Elis viimases poisteringis rääkis. Niiet põhjuseid, miks edaspidi poisteringis ja laagrites käia on küll. Palju põnevaid asju on veel proovimata.

Laager oli mõnus ja kindlasti ei jää see meie viimaseks laagriks. Ootame juba põnevusega poisteringi laagrit!

Poistering toimub hetkel veel kaks korda nädalas. Reedel kell 12.00 Forseliuse koolis ruum 307 ja kell 14.00 Tähe noorteklubi kunstiruumis. Enda osalemise soovist kirjuta Elisele facebooki (Noorsootöötaja Elis) või elis@taheklubi.eu
Elise teekond Tähekas ... ENDEX!

Armsad noored, nooremeelsed ja teised Täheka blogi lugejad!

Minu teekond Tähe noorteklubi noorsootöötajana on jõudnud uuele rajale. Tegutsen Tähekas natukene veel edasi kui vabatahtlik ja ringijuhendaja, kuid noorsootöötaja rolli kui sellist mul enam ei ole, ehk siis igapäevaselt mind enam Tähekas ei kohta. Aga see ei tähenda, et te facebooki mulle kirjutada ei või ja me koos Maratonile minna ei võiks :)

Elu on minu teele ikka ja jälle loopinud nii suurepärased võimalusi kui ka valusaid takistusi. Nii ongi tulnud mul teha valikuid, valikuid, mis suunavad mind uutele radadele, Tähekast eemale. Teekond Tähekas on olnud omamoodi väljakutse. Need seiklused, mida teie noored mulle sellel teekonnal pakkunud olete ongi need, mis jäävad südamesse, IGAVESTI! Ma olen teilt nii palju õppinud, nii palju läbi elanud, õppinud vaatama maailma hoopis teise vaatenurga alt.. Need on asendamatud mäletused ja emotsioonid! Neid ei võta mult mitte miski ega mitte keegi! Olen teinud enda tööd kire ja armastusega. Tihtipeale ma mõtlen, et see polegi töö vaid see on armastus! Olen omandanud suurepäerase oskuse teha oma tööd nii, et on hetki kui tunnen, et olen hoopis puhkusel. Öeldaks ju, et parim puhkus on keskkonna vahetus. Kõik need väljasõidud, laagrid, vabatahtlikud sündmused need on olnud töö ja puhkus korraga! Ja just minu armsad noored on teinud selle mõnusaks ja unustamatuks! Aitäh teile selle imelise teekonna eest! Me kohtume veel :)

Iga päev tööl olles joon kohvi samast tassist, millest jõin kohvi Tähekas olles ja teiega tegeledes! Teid unustada pole võimalik!